Puncovní úřad

www.puncovniurad.cz

Puncovní úřad je státní podnik dohlížející na oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů. Je zřízen zákonem ČNR č. 19/1993 Sb., o orgánech státní správy České republiky, z něhož také vyplývají jeho oprávnění a povinnosti.


index

Hlavní náplní puncovního úřadu je:

  • vykonávat puncovní kontrolu a související činnosti
  • provádět puncovní inspekci u výrobců a obchodníků s výrobky z drahých kovů a za zjištěné závady ukládat sankce
  • ověřovat nebo jinak zjišťovat ryzost výrobků nebo jiných věcí z drahých kovů
  • nakládat se zbožím, které stát nabyl podle zvláštních předpisů nebo mezinárodních smluv
  • provádět na vyžádání expertní činnost v oboru puncovnictví, zkoušení a analytické chemie drahých kovů a hospodaření s drahými kovy a vyjadřovat se k návrhům českých technických norem v oboru zkoušení a analytické chemie drahých kovů
  • plnit další úkoly dle puncovního zákona nebo zvláštních předpisů

Puncovní úřad zastupuje Českou republiku v Konvenci pro zkoušení a označování zboží z drahých kovů (The Convention on the Control and Marking of Articles of Precious Metals).

Zastupuje Českou republiku v mezinárodní normalizaci v oblasti drahých kovů, a to v ISO ve skupině WG 1 TC 174 a v CEN v komisi TC 283.

 

V současnosti užívané české puncovní značky pro zlaté, stříbrné a platinové zboží. Značky Úmluvy o kontrole a označování předmětů z drahých kovů platné také na našem území.

 

Naše registrace u Puncovního úřadu České republiky.

 

Affiliate program