Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), přičemž je vydal prodávající:

JEDNA UNCE s.r.o., IČ: 17334586, DIČ: CZ17334586
se sídlem: Vítkovická 3335/15, 702 00 Ostrava

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. C 89894

jednající jednatelem Václavem Ketnerem, nar. 21.2.1988
email: obchod@jednaunce.cz, telefon:  +420 604 668 924

prodávající je plátcem DPH
www.jednaunce.cz (dále jen „prodávající“ nebo „podnikatel“).  

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti z kupní smlouvy, kterou uzavřel prodávající a kupující (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.jednaunce.cz (dále je „internetový obchod“), na základě které má prodávající povinnost dodat zboží a kupující má povinnost zaplatit kupní cenu a náklady spojené s balením a dodáním zboží (dále také jen „kupní cena“).

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

4. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce a je uložena v elektronickém archivu prodávajícího, do kterého nemá kupující přístup.

 

II. Informace před uzavřením smlouvy

1. Informace o zboží, včetně označení zboží a popis jeho hlavních vlastností a uvedení cen jednotlivého zboží jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě.
2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
3. Kupní cenu zboží lze uhradit bezhotovostně převodem finančních prostředků na účet prodávajícího nebo dobírkou dle ust. čl. V obchodních podmínek.
4. Zboží bude dodáno kupujícímu v souladu s čl. V odst. 7 obchodních podmínek a to přibližně ve lhůtě, která je uvedena v internetovém obchodě. Náklady na dodáno zboží jsou uvedeny v internetovém obchodě, přičemž jejich výše se liší podle způsobu dodání, který si kupující zvolí, přičemž výše nákladů na dodání platí pouze v případě, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky nebo v rámci území Slovenské republiky, přičemž náklady na dodání zboží jsou pro obě zmíněné území odlišné a výši nákladů určuje výběr území, kam bude zboží dodáváno.
5. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.
6. Spotřebitel má právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží, pokud jsou dodaným zbožím sběratelské potřeby, jejichž ceny nezávisí na výchylkách finančního trhu. Prodávající upozorňuje na vyloučení práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy. Podle § 1837, písm. b) zákona číslo 89/2012 Sb., spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy. Takovým zbožím, od jehož koupě nelze odstoupit, je zboží z drahých kovů, investiční mince, slitky a další zboží prezentované v internetovém obchodě s výjimkou zboží nacházejícího se v kategorii internetového obchodu s názvem „sběratelské potřeby“.
7. Údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv jsou uvedena v čl. VII. těchto podmínek.
8. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
9. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu.

 


III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy 

1. Kupující provádí objednávku zboží tak, že si v obchodní prezentaci internetového obchodu vybere zboží, počet kusů a vyplní objednávkový formulář, přičemž ten lze vyplnit:

 • s přihlášením do svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě, kdy některé údaje mohou být vyplněny automaticky
 • bez registrace a bez přihlášení do zákaznického účtu vyplněním objednávkového formuláře

2. Při provádění objednávky si kupující vybere způsob platby a způsob dodání zboží.
3. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "objednávka zavazující k platbě", přičemž tímto okamžikem je mezi kupujícím a prodávajícím uzavřena kupní smlouva. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
4. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o uzavření kupní smlouvy na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal.
5. V případě, že zboží nebo jeho část dle kupní smlouvy nemůže prodávající dodat, je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Prodávající v takovém případě zpravidla zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu také pozměněný návrh kupní smlouvy, v rámci kterého nabídne dodání alternativního zboží.
6.V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

 

IV. Zákaznický účet

1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu.
2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.
6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

V. Platební podmínky a dodání zboží

1. Kupní cenu může kupující uhradit následujícími způsoby:

 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2702264245 / 2010, vedený u Fio Bank
 • dobírkou v hotovosti při dodání zboží 

2. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.
3. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
4. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin
5. Zboží je kupujícímu dodáno dle jeho volby provedené při objednání zboží: 

 • na adresu určenou kupujícím v objednávce
 • prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil

6. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
7. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
8. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
9. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad. Daňový doklad je přiložen k dodávanému zboží.
10. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 

VI. Odstoupení od smlouvy

1. Podle § 1837, písm. b) zákona číslo 89/2012 Sb., spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy. Takovým zbožím, od jehož koupě nelze odstoupit, je zboží z drahých kovů, investiční mince, slitky a další zboží prezentované v internetovém obchodě s výjimkou zboží nacházejícího se v kategorii internetového obchodu s názvem „sběratelské potřeby“.
2. Spotřebitel má právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží, pokud jsou dodaným zbožím sběratelské potřeby, jejichž ceny nezávisí na výchylkách finančního trhu. Odstoupení je potřeba v uvedené lhůtě doručit prostřednictvím shora uvedené elektronické adresy prodávajícího, přičemž je nutné specifikovat zboží, kterého se odstoupení týká, řádně označit osobu kupujícího a označit uzavřenou kupní smlouvu (například číslem faktury či objednávky).
3. V případě odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží.
4. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

 

VII. Práva z vadného plnění

1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • odpovídá zboží ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti,
 • je zboží vhodné k účelu, pro který ho kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil
 • je zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

2. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha vady nebo věci vylučuje. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvou let od převzetí.
3. Má-li zboží vadu, může kupující požadovat odstranění vady, přičemž podle své volby může kupující požadovat dodání nového zboží bez vady nebo opravu zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.
4. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud:

 • prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha zboží a účel, pro který kupující zboží koupil,
 • se vada projeví opakovaně,
 • je vada podstatným porušením smlouvy, nebo
 • je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího. 

5. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,

 • pokud má zboží podstatnou vadu,
 • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
 • při větším počtu vad zboží,

nicméně kupující není oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud je vada nevýznamná.

6. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
7. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
8. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
9. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
10. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.

 

VIII. Doručování

1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 

IX. Mimosoudní řešení sporů

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

X. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování.
3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 6.1.2023

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy
Vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy.

Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu. Formulář je možné doručit také za pomoci poštovního doručovatele, anebo po předchozí domluvě i osobně. Je však nutné jej doručit nejpozději ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy. 

Adresát
JEDNA UNCE s.r.o., IČ: 17334586, DIČ: CZ17334586
se sídlem: 702 00 Ostrava, Vítkovická 3335/15

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. C 89894

jednající jednatelem Václavem Ketnerem, nar. 21.2.1988
email: obchod@jednaunce.cz, telefon: 737 543 396

prodávající je plátcem DPH
www.jednaunce.cz

(dále také jen „prodávající“)

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

Datum objednání zboží …………………
Datum obdržení zboží …………………..
Číslo objednávky nebo číslo faktury: ………………………….
Finanční prostředky představující uhrazenou kupní cenu budou navráceny zpět: …………………………………………

(doplňte preferovaný způsob vrácení peněžních prostředků. V případě, že si přejete prostředky vrátit převodem na účet, doplňte čitelně číslo účtu)

Jméno a příjmení spotřebitele:
Adresa spotřebitele:
Email:
Telefon:

 

V …………………… Dne …………………………………..

 

                                     (podpis)
______________________________________

               Jméno a příjmení spotřebitele

Affiliate program